برق و تاسیسات برقی

 شرح فعالیت های برق و تاسیسات برقی این شرکت شامل موارد زیر می باشد:

  • کلیه فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی،اجرایی،نظارتی،مشاوره ای، تاسیساتی، تجهیزاتی، ساختمانی، نگهداری، حفاظتی، پشتیبانی و خدمات صنعت برق در کلیه گرایش های مکاترونیک، الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل، الکتروتکنیک،IT، کامپیوتر، ICT، نانوتکنولوژی، بیوالکتریک و اتوماسیون.

0 Comments