مشتریان روباتیک

مشتریان آموزش روباتیک شامل سه گروه اصلی می باشند. لیست زیر شامل تمامی گروه هایی است که در شهر رشت برای آنها دوره های آموزشی روباتیک برگزار شده است:

 1. دانشگاه ها

  • دانشگاه پیام نور – 1389 الی 1390

  • دانشگاه آزاد اسلامی رشت – 1390 الی 1392

 2. مجتمع های آموزشی

  • مجتمع آموزشی پسرانه و دخترانه سما – 1389 الی 1395

  • مجتمع آموزشی پسرانه هدف – 1389 تا کنون

  • مجتمع آموزشی پسرانه فرهنگ – 1389 تا 1392

  • مجتمع آموزشی پسرانه و دخترانه پروفسور رضا – 1389تا 1392

 3. مدارس

  • مدرسه راهنمایی (دبیرستان دور اول) دخترانه فرزانگان – 1392 تا کنون

  • مدرسه دبیرستان (دبیرستان دور دوم) پسرانه میرزاکوچک 2 – 1395

  • مدرسه دبیرستان (دبیرستان دور دوم) کوشیار – 1389 تا کنون

  • مدرسه راهنمایی (دبیرستان دور اول) پسرانه معلم – 1389 تا 1394

  • مدرسه ابتدایی پسرانه سبزاندیشان – 1390 تا 1392

  • مدرسه ابتدایی دخترانه ادبستان – 1389 تا 1392

0 Comments