مقدماتی

دوره های روباتیک مقدماتی بر طبق اصول روباتیک و سر فصل هایی که منطبق با مدارس ایران است، طرح ریزی شده اند و برای مقاطع مختلف به شرح زیر می باشد:

 

 • ابتدایی دور دوم:

 1. ترم اول- مکانیک پایه — پکیج مکارو1

 2. ترم دوم- برنامه نویسی پایه — پکیج روبورو1

 3. ترم سوم- مکانیک مقدماتی + برنامه نویسی مقدماتی+ الکترونیک پایه  — پکیج مکاترو1

 • دبیرستان دور اول:

 1. ترم اول- مکانیک پایه — پکیج مکارو3

 2. ترم دوم- برنامه نویسی پایه — پکیج روبورو2

 3. ترم سوم- مکانیک مقدماتی + برنامه نویسی مقدماتی+ الکترونیک پایه  — پکیج مکاترو2

 4. ترم چهارم – الکترونیک مقدماتی + برنامه نویسی — پکیج الکترو 1

 • دبیرستان دور دوم:

 1. ترم اول- برنامه نویسی پایه — پکیج روبورو3

 2. ترم دوم- مکانیک مقدماتی + برنامه نویسی مقدماتی+ الکترونیک پایه  — پکیج مکاترو3

 3. ترم سوم – الکترونیک مقدماتی + برنامه نویسی — پکیج الکترو3

0 Comments